GDPR + domovní řád + storno podmínky

Zobrazit podstránky

Storno a platební  podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna uhrazením  100%  zálohy z celkové ceny ubytování. Záloha bude uhrazena do 5 dnů od uskutečnění rezervace na účet. Pokud nebude záloha uhrazena do doby splatnosti faktury může být rezervace  zrušena.

Úhradu za celý pobyt klienta nebo doplatek při záloze účtuje recepce od klienta při jeho příjezdu.

 • Pokud host zruší pobyt po uhrazení zálohy, bude jako smluvní pokuta použita následující část zálohy:
 • méně jak 1 týden před začátkem pobytu – 100% zálohy

Doplatek za ubytování je splatný v hotovosti v den příjezdu. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na navrácení již zaplacené částky. Při pobytu na slevový nebo voucher je možná pouze jedna změna termínu. Poté voucher propadá.

Dárkové vouchery je možné uplatnit jen ve vyznačeném termínu platnosti. Změna termínu rezervace je možná jedenkrát. Voucher je převoditelný na jinou osobu. Storno voucheru není možné. V případě neuplatnění voucheru v termínu platnosti voucher propadá.

Ubytování pro firmy a skupiny na základě objednávky jsou storno podmínky následující:

– zrušení pobytu méně než 2 týdny před příjezdem – 100% z ceníkových (příp. individuálních)  cen pro danou sezonu

Rezervace uplatněné na pobyty a služby v akčních cenách jako jsou First Minute, Last Minute apod. jsou splatné obratem v plné výši.

Storno poplatky mohou být odpuštěny v případě závažných důvodů, jako je nemoc nebo úmrtí v rodině, živelné pohromy, apod. Klient je povinen stornovat pobyt písemně (mailem) a případnou žádost o odpuštění storno poplatku zaslat do 3 dnů od vzniku důvodu storna a tento důvod doložit písemným potvrzením ( neschopenka apod.)

Ubytování a jejich storno podmínky uskutečněné přes ubytovací portály se řídí podmínkami uvedenými na těchto portálech.

Wellness pokoje mají nárok na vstup do wellness každý den pobytu na 2 hodiny, a to v době od 13 do 19 hod s tím, že klient je povinen písemně nahlásit dobu příjezdu min. 4 hod předem. V případě, že tak neučiní, budou mu v rámci provozní doby wellness nabídnuty služby, které nevyžadují přípravu předem ( infrasauna)

Ubytovací zařízení neručí za služby, které nakupuje od třetích stran. Ubytovací zařízení je povinno v případě výpadku energií do 12 hodin a v případě výpadku Wifi nebo televizního signálu do 48 hod zajistit náhradní řešení.

V případě, že dojde k přebookování, tj. překročen kapacity ubytovacího zařízení, je penzion povinen zajistit pro zákazníka náhradní ubytování, ve stejném regionu a pokud možno obdobné kvality jaké měl zákazník objednané. Tato změna není považována za změnu smlouvy.  Zákazník hradí dle sjednané rezervace na účet Wellness penzionu Zlobice. Případné služby objednané v ubytovacím zařízení ( strava, wellness apod.) může klient čerpat pouze v původním ubytovacím zařízení. V případě, že klient odmítne náhradní ubytování, považuje se toto za storno z jeho strany bez náhrady.

Ubytovatel nepřejímá závazky za jakékoliv zprostředkovatele ubytování, jako jsou např. cestovní portály, cestovní kanceláře, slevové portály apod. Klient bere na vědomí, že v případě, že ubytovatel neobdrží od zprostředkovatele úhradu za ubytování a služby, musí svou pohledávku uplatnit vůči zprostředkovateli ubytování. Ubytovatel v tomto případě není povinen poskytnout ubytování a služby klientovi.

UBYTOVACÍ  ŘÁD

Wellness  penzionu Zlobice ( dále jen Penzion) a Apartmánů Kroměříž (dále jen Apartmány) 

Služby jsou poskytovány ve standartu ***

 •  Každý ubytovaný zákazník je povinen se seznámit s ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a ustanoveními požárních poplachových směrnic, umístěných v komunikačních chodbách penzionu a také se těmito ustanoveními řídit.
 • Každý ubytovaný zákazník penzionu musí být zapsán do evidence ubytovaných. Evidenci ubytovaných vede a klíče od pokojů vydává na Penzionu recepce a v Apartmánech si hosté vyzvedávají klíče ve schránce na klíče ze strany Riegrova náměstí (122). Host obdrží kartu nebo klíč od pokoje. Při ztrátě  karty je účtován poplatek 250.- Kč a při ztrátě klíčů poplatek 1000,- Kč
 • Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků.
 • Na jednotlivých pokojích je zakázána konzumace alkoholických nápojů. Dále je zakázáno používání otevřeného ohně a používání jakýchkoliv elektrických nebo plynových tepelných spotřebičů (např. vařiče, žehličky, varné konvice), které nejsou součástí vybavení pokojů. Dále je zakázáno sušit oděv/obuv přímo na tělesech vytápění pokoje.
 • Ve všech prostorách penzionu je nutno udržovat pořádek a čistotu. Případné poškození zařízení a inventáře může být předepsáno k úhradě ubytovaným hostům. Je také zakázáno vynášet jakékoliv zařízení nebo inventář z jednotlivých pokojů či mimo budovu penzionu. Současně je zakázáno jakékoliv přemisťování nábytku na pokojích. V případě porušení tohoto zákazu je penzion oprávněn účtovat dodatečné náklady na úklid ve výši 1000,- Kč  objednavateli pobytu.
 • Na recepci hotelu není noční NONSTOP služba, požadavky je tedy nutné sjednat  do 19.00 hod.• Pokoj v den příjezdu je k dispozici od 14. 00 hod., po dohodě od 12 hod. Dřívější příjezd je účtován jako noc navíc.
 • Při odjezdu je nutné pokoj uvolnit do 10:00 hodin. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo s hotelem dohodnuto předem jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a tam oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Pozdější odjezd je účtován jako noc navíc
 • Při odchodu z pokoje je každý ubytovaný host povinen zavřít okna, zhasnout světla, popř. vypnout jiné elektrospotřebiče, např. klimatizaci.
 • Penzion předáním klíčů nebo karet předává hostovi inventář apartmánu nebo pokoje dle Seznamu inventáře. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má Penzion a Apartmán právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci nebo v kanceláři firmy. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.
 • Psi ani jiná zvířata nejsou v hotelu povolena. V případě umístění zvířat v pokojích bez vědomí personálu je ubytovací zařízení oprávněno účtovat 1000,- Kč za každé zvíře a noc.
 • V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta. Výše škody obsahuje veškeré náklady související s uvedením poškozeného zařízení do původního stavu. Taktéž veškeré služby je povinen klient uhradit nejpozději v den odjezdu. Klientem se v tomto případě rozumí osoba, která hradila pobyt.
 • V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, nebo za přijaté služby, je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 • V pokoji a společenských prostorách penzionu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení penzionu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení penzionu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Penzion nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na přilehlém parkovišti. Penzion doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Penzion nenese odpovědnost za škody způsobené hostem  na parkovištích penzionu třetím osobám.
 • V penzionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Penzion je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 • Kouření je povoleno pouze na terase penzionu v 1. patře a přilehlých restauračních zahrádkách, v Apartmánech KM pouze na terase ve 3. NP. V pokojích a prostorech, jež náleží k pokoji, platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé porušení.
 • Snídaně ( v případě, že byla objednána ) se podává v Penzionu formou bufetu  od 8:00 hod do 10:00 hod v salonku restaurace, v Apartmánech je ubytování bez snídaní, příp. za příplatek.
 • Večeře v Penzionu pro objednané polopenze se podává od 18.00 hodin do 19.30 hodin  v restauraci nebo v salonku.
 • Provozní doba restaurace je proměnlivá dle sezony a je zveřejňovaná na stránkách penzionu.  Wellness je standartně v provozu od 14.00 hod do 21.00 hod, individuální objednávky dle dohody
 • Zákaz vynášení  nápojů, skla a příborů do ubytovacích prostor.• Žádáme hosty o dodržování nočního klidu od 22:00 do 7:00.
 • V případě vzniku požáru v objektu penzionu je nutné postupovat dle požárních poplachových směrnic umístěných v komunikačních chodbách penzionu.
 • Při vážném poranění nebo onemocnění uvědomte nejbližšího zaměstnance penzionu, který je povinen poskytnout první pomoc, případně zajistit lékařskou pomoc.
 • Kuchyňku je zákazník povinen předat při odjezdu ve stejném stavu, v jakém ji převzal, jinak si penzion účtuje 500,- Kč za její úklid.
 • V případě znečištění koberců je host povinen uhradit částku 3000,- Kč za odborné čištění koberců.
 • Porušení zákazu vstupu v pracovní obuvi je sankcionováno částkou 500,- Kč za každé porušení.
 • Penzion likviduje pouze domovní odpad a plasty v objemu 15 l denně. Odpad nad toto množství si zákazník likviduje sám mimo areál penzionu. Likvidace odpadu nad stanovený limit je zpoplatněna částkou 500,- Kč / pokoj / den.
 • Klienti nejsou oprávněni připojovat topná tělesa v koupelnách do elektřiny. Zapojení do elektřiny provádí pouze personál penzionu přes termostat v obdobích jara a podzimu, kdy není v provozu vytápění. V případě porušení je penzion oprávněn účtovat 1000,- Kč za každý den tohoto zapojení.

Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá. Tyto si může host uložit v trezoru v recepci Penzionu.

 • Ubytování osoby, která není přihlášena, je zpoplatněno částkou 2000,- Kč. Pokud toto nebude uhrazeno osobou, která byla ubytována, platí její ubytování spolubydlící.
 • Přilehlé prostory Penzionu a Apartmánů jsou monitorovány kamerovým systémem

 

 

Podmínky pro balíčky

– termíny pobytů lze rezervovat pouze písemně nebo telefonicky s následným písemným potvrzením  na kontaktech recepce

– nastavení časů čerpání jednotlivých služeb se klienti dozví při příjezdu nebo si je mohou vyžádat i kdykoliv po potvrzení závazné rezervace

– termín čerpání služeb stanovuje penzion dle svých potřeb a možností. Individuální požadavky na čerpání služeb mimo stanovené termíny jsou hrazeny zákazníky dle platného ceníku se započtením případné slevy pro balíčky,

– služby jsou čerpány během provozní doby, tzn. wellness  10 – 17 hod v určené dny, bowling – dle provozní doby restaurace, sportovní aktivity – dle provozní doby restaurace

– v případě, že klient nevyčerpá objednané služby v určeném termínu, považuje se služba za čerpanou

– náhrady a kompenzace za nevyužité služby nejsou poskytovány, objednané služby nelze zaměňovat za jiné

– stravování probíhá formou jednotných menu. Individuální požadavky na změny jídelníčku nebo na diety jsou poskytovány za příplatek

– balíčky určené k vyčerpání ve všední dny lze uplatnit o víkendu nebo ve vysoké sezoně pouze s doplatkem 1000,- kč / 2 noci, 1500,- Kč 3 noci,  atd.,

– u balíčků v termínech 3 noci před a 3 noci po státních svátcích je  příplatek 250,- Kč  / osoba / noc za každou noc pobytu

– u pobytů ve vyšším standartu pokojů je příplatek 250,- Kč / os. / noc

– check in je od 14 hod, v případě objednávky oběda v restauraci penzionu od 12 hod

– balíčky lze hradit pouze úhradou přes účet, v hotovosti nebo platební kartou, nelze použít žádné poukázky

– klient má nárok na 1 změnu termínu nahlášenou písemně nejpozději 3 dny před nástupem

– v případě, že klient nenastoupí bez písemného storna, pobyt propadá bez náhrady

– ubytovatel má právo zrušit rezervaci klientovi, pokud příslušný slevový portál nehradí své závazky vůči ubytovateli. Pokud klient hradil pobyt slevovému portálu, reklamuje a peníze zpět žádá klient od provozovatele slevového portálu.

-ochutnávka vína probíhá do 9 osob v rámci večeře a od 10 osob jako řízená degustace s vinařským odborníkem. V případě, že si klient objedná pobyt mimo termín ochutnávky, nemá nárok na žádnou náhradu

GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

 

Použité pojmy:

Správce dat:     Wellness penzion Zlobice, Zlobice 45, 768 31 Zlobice a Apartmány Kroměříž (dále „hotel“)

Zákazník:         Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 

 1. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání  osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného  nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

 1. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
 2. Recepční hotelu
 3. Manažer hotelu
 4. Účetní
 5. Obsluha restaurace
 6. Masér
 7. Marketingový poradce
 8. Výšeuvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
 9. Hotelový systém Previo
 10. Účetní firma Mgr. Martiny Pluhařové
 11. Marketingový specialista  p. Petr Hochmajer
 12. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

 

DPO, Pověřenec

 1. Pověřencem Hotelu je Ing. Petr Balada ( balada@batep.cz). Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

 

informace o zákaznících

 1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo atyp dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR(326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

 1. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 

 1. a)k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

 

 1. b)osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

 

 1. c)Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

 

 1. d)učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

 

 1. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

 

Kamerový systém

 1. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

 

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Terra Group, a. s., 28. října 462/5, Olomouc, IČ 25390651,  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefon a email
 2. Jméno, příjmení, telefon a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@penzionzlobice.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Terra Group, a. s., 28. října 462/5, Olomouc
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

TERRA GROUP, a. s.,  1. 1. 2023

Vytvořil hochmajer.com | Předvolby cookies